2017

IP-Only kommer börja ringa runt till alla hushåll i Vessige för att få en status på tomtgrävningar.

Läs hela inlägget »

Här kommer information från mötet:

Den kanske viktigaste frågan som togs upp under kvällen var att resp. fastighetsägare blir informerad i god tid innan grävning påbörjas i området. Detta har fungerat dåligt vilket medfört att flera avgrävningar skett av el, tele, jordvärme, vattenledningar etc.
Andreas Bengtsson framförde att de olika grävlagen skall lägga ut "lappar" i resp. postlåda där det framgår att grävning kommer att ske den närmaste tiden. Relevanta tel-nr finns angivet på "lapparna" så att man kan kontakta de som gräver. Alltså, det är viktigt att varje enskild fastighetsägare engagerar sig i samband med grävningen så att allt flyter så smidigt som möjligt!

Återställning efter grävning skall ske i "närmast ursprungligt skick" enl. pkt 2.3 i Markupplåtelseavtalet. Alltså inte endast grovåterställning!
Optotech håller på att samla in de sista markavtalen. Tyvärr har man inte lyckats komma överens med ett fåtal markägare. Detta innebär att ett antal fastigheter som önskar fiber kan räkna med förseningar eller i värsta fall bli utan fiberanslutning.

Skjutning under asfaltsvägar diskuterades. I utskick från IP-Only dat. 2017-06-27 kan man läsa "När vi behöver passera större vägar med ny slitbana försöker vi borra eller trycka under dessa för att skona vägbanan". Vad som är större vägar kan självklart diskuteras. Detta har diskuterats med byNet/IP-Only i ett tidigt skede. Vår åsikt i föreningen är att vägar som är för allmänt bruk och uppbär statsbidrag och är belagda med asfalt av god kvalitet, inte skall grävas sönder. Frågan har lyfts av Patrik Nilsson till IP-Only.

Kantskador i asfalterade vägar skall återställas.

Enl. Andreas Bengtsson är målet att vara klar med grävningen till den 31/12 2017. Självklart med reservation för de delar som man inte har kommit överens med markägaren.

Man kommer att blåsa i fiber redan under hösten till de delar av området som är färdiggrävda.

Läs hela inlägget »

Ny kartlänk

Nu har vi ftt en ny kartlänk:

http://fiberkartan.se/5393/1
 

Läs hela inlägget »

Tyvärr har vi fått besked om att kartan inte är tillgänglig längre. De arbetar på en lösning och vi återkommer så fort vi fått mer information.

Trevlig helg!
 

Läs hela inlägget »

Tyvärr har slangen för tomtgrävningen varit slut hos Glostorps bil men nu skall Optotech ha fyllt på.

Läs hela inlägget »

Ny kartlänk

Efter uppdateringen i helgen gäller en ny kartlänk:

Till kartan >>
 

Läs hela inlägget »

Har du frågor kring vårt fibernät?

Frågor kring förläggningen
Projektgruppen
Tfn: 0340-500 453
Mail: ftth.vessige@optotech.se

Övriga frågor:
Kundservice
Tfn: 0200-43 00 00
Mail: kundservice@ip-only.se

Läs hela inlägget »

Här hittar ni kartan över vårt fibernät. Öppnar sig inte kartan när du klickar på länken så kopiera den här url:en till din webbläsare:

http://duktig.bynet.se/FiberKartan/Admin/MapEditor.aspx?mid=2121&editMode=0&mapType=roadmap&projectId=e160cec4-d673-43a2-8086-075af3137ed2

På kartan har strecken olika färger;
LILA STRECK=   Preliminär tomtgrävning
GRÖN/ORANGE STRECK = Stamnät
BLÅ MARKÖR =  Fastighet som har beställt
ORANGE MARKÖR =  Fastighet som inte har beställt eller har beställt efter första försälningensprocessens slutdatum. 
 
Observera att justeringar kan komma. Har Ni frågor, vänligen kontakta:

Frågor gällande förläggning:
Projektgruppen (Optotech) har telefonnummer 0340-500 453
Mail: ftth.vessige@optotech.se

Läs hela inlägget »

Här kommer lite information kring tomtgrävning.

Önskar ni ha hjälp med er tomgrävning finns här information kring aktörer som kan hjälpa er.

Läs mer här >>

Läs hela inlägget »

I bifogat dokument finner ni informtion om hur ni skall gå tilväga kring er egna tomtgrävning.

Vänligen se följande dokument:
Information kring egen tomtgrävning>>

Lycka till!
 

Läs hela inlägget »

Välkommen på föreningsstämma med Vessige fiberförening ek. för.!
 
När: Torsdagen den 4 maj.
Tid: Kl. 18:00, obs. tiden!
Var: Ätrasalen, Vessigebro.
 
Det närmar sig byggstart för vårt fiberprojekt. IP-Only har valt Optotech i Varberg som entreprenör för att genomföra projektet.

Representanter för Optotech / IP-Only kommer att hålla information kl. 19.00, alltså i anslutning till stämman.

Föredragningslista
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten
enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
8. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

Vi bjuder på fika.                                         Välkomna! / Styrelsen

Läs hela inlägget »

Torsdagen den 4 maj 2017, kl. 18.00 är det årsmöte i Ätrasalen i Vessigebro. Alla medlemmar hälsas välkomna!

Det närmar sig byggstart för vårt fiberprojekt. IP-Only har valt Optotech i Varberg som entreprenör för att genomföra projektet.

Representanter för Optotech / IP-Only kommer att hålla information kl. 19.00, alltså i anslutning till stämman.

Läs hela inlägget »

Idag är det styrelsemöte. Vi återkommer med mer information och status av vårt fiberprojekt.

Läs hela inlägget »

Vi är så glada att kunna få delge följande besked från IP-Only:

" meddela att den övergripande projekteringen av ert nät är klar och entreprenören har för avsikt att börja kundprojektera i slutet av februari/början på mars.

Planen är att nätet ska vara färdigbyggt under 2017!"

Visst är det fantastiskt?!? Mer information kommer framöver.

Läs hela inlägget »