Påminnelse om årsmötet

Välkommen på föreningsstämma med Vessige fiberförening ek. för.!
 
När: Torsdagen den 4 maj.
Tid: Kl. 18:00, obs. tiden!
Var: Ätrasalen, Vessigebro.
 
Det närmar sig byggstart för vårt fiberprojekt. IP-Only har valt Optotech i Varberg som entreprenör för att genomföra projektet.

Representanter för Optotech / IP-Only kommer att hålla information kl. 19.00, alltså i anslutning till stämman.

Föredragningslista
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten
enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
8. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

Vi bjuder på fika.                                         Välkomna! / Styrelsen

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Etikettmoln